english
1)

רש"י: אותו- כמו אִתו, עמו, כלומר אליו: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: "ויתנכלו" הוא מבנין התפעל שהוא פועל יוצא ואין לסמוך לזה "אותו" שמורה על הפעול, אלא צריך לפרש שכוונת הפסוק ל'ויתנכלו אליו להמיתו'. משום כך ביאר רש"י ש"אותו" פרושו 'אִתו', ו'אִתו' פרושו 'עִמו', ו'עִמו' פרושו 'אליו'. 1


1

בנין התפעל מורה על פועל הנעשה כלפי עצמו ולא כלפי אחר, ואילו הסמיכות של "אותו" מתייחס לפועל בעצם אחר שמקבל את הפעולה, ולכן נזקק רש"י למה שפירש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים