english
1)

רש"י: הסיעו עצמן מן האחוה: למה לא פירש כפשוטו?

1.

גור אריה: די היה שהאיש יאמר "שמעתי אומרים נלכה דותינה" (שהרי זה מה שיוסף שאל), ומה שאמר "נסעו מזה" מיותר לדרשה.

2)

רש"י: לבקש לך נכלי דתות: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: אחר ש"נסעו מזה" פרושו 'נסעו מהאחוה', יש לדרוש גם "נלכה דותינה" לבקש נכלי דתות ולכן הם נסעו מהאחוה.

3)

רש"י: שם מקום הוא: אם כך, למה כתב רש"י (פסוק י"ד) שהקלקול היה בשכם?

1.

גור אריה: שכם היא הכרך ודותן סמוכה וטפלה אליה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים