english
1)

רש"י: חזר וספרו לאביו בפניהם: מנין שכך עשה?

1.

גור אריה: כבר כתוב בפסוק הקודם "ויספר אותו לאחיו" ולמה כפל כאן? אלא שסיפר להם פעמיים.

2)

רש"י: חזר וספרו לאביו בפניהם: למה עשה כך?

1.

גור אריה: יוסף רצה שיפתרו את חלומו בדרך תימה [ובכך יבטלו את החלום] כפי שאמרו בפעם הראשונה "המלוך תמלוך עלינו", אבל בפעם הזו האחים לא אמרו כך כיון שנשנה החלום פעמיים חשבו שהוא חלום אמת ולכן חזר יוסף לספר להם בפני אביו כדי שהוא יפתור את החלום גם בשבילם. 1


1

עיי"ש בהמשך דברי הגור אריה.

3)

רש"י: שהיה מטיל שנאה עליו: למה לא פירש כפשוטו שגער בו מפני שהחלום לא היה נראה לו אמיתי?

1.

גור אריה: כתוב "ואביו שמר את הדבר" משמע שהחזיק את החלום לאמת.

4)

רש"י: והלא אמך כבר מתה: מנין שזו כוונת יעקב?

1.

גור אריה: אם לא כן, מה התמיה בכך שיבאו כולם להשתחוות לו.

5)

רש"י: והוא לא היה יודע שהדברים מגיעין לבלהה: אולי יעקב ידע זאת אבל הוא רצה שהאחים לא יקנאו בו?

1.

גור אריה: אילו ידע יעקב שהכוונה לבלהה, היה לו לחשוש שגם בניו יודעים זאת ואז בתשובתו הוא מגביר את שנאתם כי משמע ממנו שאלמלא טענת 'אמך כבר מתה' הוא היה מחזיק את החלום לאמת.

6)

רש"י: נתכוון להוציא הדבר מלב בניו: למה לא פירש רש"י גם כאן שיעקב לא ידע שאין חלום בלי דברים בטלים?

1.

גור אריה: לפרוש הראשון נתבאר שאילו ידע יעקב שהכוונה לבלהה היה לו לחשוש שגם האחים יודעים זאת, אבל כאן- כיון שהוא לא לימד לבניו שאין חלום בלי דברים בטלים, אין דרך שהם ידעו זאת.

7)

רש"י: נתכוון להוציא הדבר מלב בניו: אולי הוא לא ידע שאין חלום בלי דברים בטלים?

1.

גור אריה: אפשר לומר שיעקב לא ידע שהחלום מכוון לבלהה כי הוא לא פותר חלומות, אבל דבר של למוד (שאין חלום וכו') אין לומר שהוא לא ידע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים