english
1)

רש"י: אחר שכתב לך וכו': מנין לרש"י לדרוש את הסמיכות?

1.

גור אריה: היה צריך לכתוב "וישב יעקב" בשעה שהוא הגיע ליצחק, ולכן דרש רש"י את סמיכות הפרשיות.

2)

רש"י: שלא היו ספונים וחשובים: מה כוונת רש"י בכפל המילים?

1.

גור אריה: 'ספונים' לפרש איך נתיישבו, 'וחשובים' לפרש מלחמותיהם.

3)

רש"י: אדם ממשמש בחול...עד שמוצא את המרגלית: בפרשיות הקודמות כבר דובר על יעקב מבלי שהקדים לספר על עשיו?

1.

גור אריה: דרך אחים לשבת יחדיו ולכן בשעה שיעקב מתיישב במקומו צריך להקדים את עשיו כדי להפריד ביניהם.

2.

גור אריה: עשיו היה ראוי לרשת את הארץ יחד עם יעקב ולכן הקדים שעשיו ירש את שעיר ויעקב את הארץ.

4)

רש"י: משליך את הצרורות מידו ונוטל המרגלית: מה נמשל לחול ומה לצרורות?

1.

גור אריה: המרגלית לא מתערבבת עם הצרורות אלא עם החול, ולכן אחר שהוציא את המרגלית הוא משליך את הצרורות שאין לו צורך בהם. כך כיון שבא לספר על ישובו של יעקב הוא מספר בקצרה גם את ישובו של עשיו, אבל על שאר עניני עשיו אין הכתוב מספר כלל. 1


1

נראה מדברי הגור אריה שלעניין ההתיישבות יש שיתוף בין יעקב לעשיו (כי שניהם היו צריכים לרשת את הארץ, ובזה נמשלו לחול ומרגלית) ולכן סיפר הכתוב גם על עשיו בקצרה, אבל בשאר העניינים אין קשר בין יעקב לעשיו (ובזה נמשלו לצרור ומרגלית) ולכן לא סיפרה התורה על כך.

5)

למה ישיבת יעקב היא הפותחת את מכירת יוסף?

1.

מהר"ל (דרך חיים, פ"ב מ"ב, עמ' עא, ד"ה ועוד): בגמ' בסנהדרין למדו מכאן ש"וישב" הוא לשון צער, ופירוש הדברים שבשעת העמל, האדם עומד להגיע לשלמותו ואז לא נמשך אחריו חסרון, אבל כשהוא נח- כאילו הגיע כבר להשלמתו ואז דבק בו החסרון.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים