english
1)

רש"י: מגדיאל היא רומי: מנין שמילה זו באה לדרשה?

1.

גור אריה: בסתם לא צריך לתת טעם לשם עצם, אבל כאן שנקרא 'מגדיאל' שמשמעו גדולה, בודאי יש לכך טעם.

2)

רש"י: מגדיאל היא רומי: מה המשמעות לכך בפסוק?

1.

גור אריה: "מגדיאל" לשון גדולה כשם ש'רומי' מלשון התרוממות.

3)

רש"י: מגדיאל היא רומי: קשה שמלכים רבים עמדו לרומי?

1.

גור אריה: המלכים נקראים על שם המדינה וכל מלכי רומי נקראו מגדיאל.

4)

רש"י: מגדיאל היא רומי: רומי היא מלכות גדולה ולמה קוראים לו אלוף?

1.

גור אריה: לא תמיד הייתה רומי מלכות והכתוב מספר את הגדולה שהייתה לה בקביעות.

5)

רש"י: מגדיאל היא רומי: למה כך נקראת רומי?

1.

גור אריה: ה' מגדיל אות רומי ונתן להם מלכות. 1


1

עי' במהר"ל (גבורות ד' פ"ח עמ' מח, ד"ה העמיקו) שאדום אמנם נראית גדולה וטבעה יוצא בכל העולם אבל אין לה מעלה משל עצמה אלא שהיא גוזלת משל אחרים. אולי זו כוונתו גם כאן.

6)

רש"י: מגדיאל היא רומי: למה רומז "אלוף עירם"?

1.

גור אריה: יש לרומי עיר בארץ [-עירם] ומגדל שראשו בשמים [-מגדיאל], עד שירד ה' לראות את העיר והמגדל שבנו בני האדם ויבנה את עיר קדשו ואת מגדל דוד. 1


1

נראה שהגור אריה כאן מדמה בין מלכות רומי למגדל בבל, וגם הם רוצים להגדיל עצמם לשמים וכביכול להלחם בה', וזהו 'מגדיאל'- הם מגדילים עצמם עד הא-ל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים