english
1)

רש"י: שלשה מוחלין להן עונותיהם: מה טעם הדבר?

1.

גור אריה: הם נעשים בריה חדשה ושלמה ולכן ה' מוחל להם [כי אינם אותו אדם]. הנושא אשה- הוא היה פלג גופא [-חצי גוף] ונעשה לגוף שלם. העולה לגדולה- מאדם פרטי נעשה לכלל. גר- הוא אדם אחר לגמרי.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות, סנהדרין דף יד. עמ' קלו, ד"ה אין אדם): החטא בא מצד החומר ולכן כאשר אדם עולה לגדולה הוא מתעלה מעל החומר ובזה הוא מתכפר. גם גר מתכפר כאשר הוא מתעלה ממדרגת גוי למדרגת ישראל, וכן הנושא אשה מתעלה אל מדרגה של חבור זכר ונקבה. 1


1

ע"ע במהר"ל בחידושי אגדות ביבמות (דף סג: עמ' קלח, ד"ה עוונותיו) שהוסיף ש'חטא' הוא מלשון חסרון, וכאשר אדם נושא אשה הוא נעשה שלם ועוונותיו נמחלים.

2)

רש"י: לכך נקראת מחלת: למה לא כתוב 'מחלת' בשאר נישואין?

1.

גור אריה: לבתו של ישמעאל היו 2 שמות, וכשנשאת נקראה בשמה 'מחלת' על שם שאז נמחלו עוונותיה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים