english
1)

רש"י: להודיע גדולתו של אברהם: אולי הוזכרה תמנע כדי להודיע שהיו לאליפז כמה אלופים אע"פ שהוא בא מפלגש?

1.

גור אריה: אם כך, יש קושי בלשון הפסוק- למה לא כתוב 'ופילגשו ושמה תמנע'?

2)

רש"י: איני זוכה להנשא לך: למה אברהם לא קיבל אותה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, סנהדרין דף צט: עמ' רכט, ד"ה ולא קבלוה): האבות השפילו עצמם לפני ה', וגר צריך להתחבר לגמרי אל מי שמגייר אותו [ולכן היה על תמנע להשפיל את עצמה כמו האבות], אך היא לא הייתה עושה זאת כי הייתה בת מלכים.

3)

למה נולד עמלק מתמנע?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, סנהדרין דף צט: עמ' רכט, ד"ה ולא קבלוה): האבות הרחיקו את תמנע בכך שהיא באה להתגייר ולא קיבלוה, וכשנדחתה על ידם זהו תכלית הריחוק, ולכן יצא ממנה עמלק.

4)

רש"י: ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז: רמב"ן: כיצד מנה שם בין הבנים גם את בתו?

1.

גור אריה: כיון שעמלק היה בנה, צריך למנות את תמנע לפניו.

5)

רש"י: שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם: אולי היו שתי תמנע?

1.

גור אריה: בספר דברי הימים מנה את תמנע עם בני אליפז, ומכיון ששאר בני אליפז אלופים היו, קשה למה לא מנה כאן את תמנע בין האלופים? אלא שהיא הייתה נקבה.

6)

רש"י: שבא על אשתו של שעיר: אולי הוא נשא אותה בהיתר אחרי שמת שעיר?

1.

גור אריה: בפסוק כ תמנע מנויה בין תולדותיו של שעיר, ובהכרח שחשבו שהיא בתו [כי בא אליפז על אשתו].

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים