english
1)

רש"י: ולפי שהעלימו את יום מותה: אולי לא כתוב יום מותה כפי שלא כתוב יום מותה של לאה?

1.

גור אריה: הפסוק הבא ממשיך שה' בירך את יעקב ברכת אבלים, וא"כ היה צריך לספר על מותה [אלא שהעלימו הכתוב].

2)

רש"י: שלא יקללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשו: למה שיקללו אותה אחר מותה?

1.

גור אריה: בני אדם מספרים אחר המיטה מה היה בימי הנפטר, וכשיצא ממנו רשע- אין לו כבוד במותו.

3)

רש"י: שלא יקללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשו: למה לא העלים הכתוב את מות יצחק?

1.

גור אריה: האם היא הנותנת לבן את הדברים החומריים שמהם תבא הפחיתות [ולכן רשעותו תלויה ברבקה].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים