english
1)

רש"י: איני יודע מה מלמדנו: מה התשובה לכך?

1.

גור אריה: הפסוק מלמד שיעקב ידע שקדושת המקום היא הגורמת והמקום מיוחד לגילוי שכינה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים