english
1)

רש"י: הכזונה- הפקר: מה פירוש הדברים?

1.

גור אריה: לא כתוב 'זונה' (שפרושו 'גוי הבא על בת ישראל עשאה זונה) אלא "כזונה", וקשה שפיתוי קטנה אונס? אלא הוא שכב עמה כאילו היא הפקר.

2.

גור אריה: יש לפרש כמשמעו (לא כרש"י) שהוא עשאה זונה, וכתוב כזונה כי פיתוי קטנה אונס וזה רק דומה לזנות.

2)

רש"י: ית אחתנא: מה הוכיח רש"י מהתרגום?

1.

גור אריה: אין לפרש "הכזונה יעשה" כמו שעושים עם הזונות- שכיבה בלא נישואין (ונפרש "את" כמו 'עם'), אלא 'ית אחתנא' שהוא עשה ממנה הפקר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים