english
1)

רש"י: צלולה היתה החבית ועכרתם אותה: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: הכנענים סברו שהגזירה עליהם תתקיים לאחר זמן ולכן 'צלולה הייתה החבית' כדרך שמרים שהם בסוף החבית, ועתה 'עכרתם אותה' שהם אומרים שעכשיו תתקיים הגזירה.

2)

רש"י: במדרש- 'עכורה הייתה החבית וצללתם אותה', מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: הגזירה הייתה עכורה, כלומר שהכנענים היו מסופקים בה, ועכשיו היא צלולה [והם ידעו שהיא תתקיים], ופירוש הפסוק 'אותי עכרתם ואת החבית צללתם'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים