english
1)

מדוע כאן תלו את הדבר בדעת משפחת יעקב ("ונתנו...נקח לנו") ואילו כשמדבר חמור עם בני עירו הוא תלה בדעת בני העיר ("נקח לנו...ניתן להם")?

1.

גור אריה: אין ללמוד מכאן שדעת בני יעקב היא שתקבע [כפי שכתב רש"י], שהרי בני יעקב באו כאן לעשות תנאי עם אנשי שכם ולכן אי אפשר לומר 'בנותיכם תתנו לנו' [ולתלות בדעת אנשי העיר]. לעומת זאת, כשדיבר חמור עם בני עירו, הקדים שהאנשים האלו ישבו בארץ ויזדקקו לנו, ולכן הזכירו את התועלת שתהיה לאנשי העיר- אנו ניקח מבנותיהם וניתן להם בנותינו לפי צרכינו [אבל אין ללמוד מכך שדעת אנשי העיר תקבע].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים