english
1)

רש"י: הכתוב אומר שלא היתה רמיה: אולי אלה דברי האחים עצמם?

1.

גור אריה: פשוט שהם לא אמרו "אשר טימא" כי אז היו חמור ושכם מבינים את כוונתם, אלא זה דברי הכתוב

2)

רש"י: הכתוב אומר שלא היתה רמיה שהרי טמא את דינה אחותם: מנין שזו כוונת הכתוב?

1.

גור אריה: כיון שאלה לא דברי האחים אלא דברי הכתוב, בהכרח שזו כוונת הפסוק.

3)

כיצד הותר להרוג את כל העיר בגלל חטאו של שכם?

1.

גור אריה: בני ישראל והכנענים נחשבו כשתי אומות, ומכיוון שהם הרעו לישראל תחילה, מותר לישראל להלחם בהם. 1


1

מבואר בגו"א שכאשר עמים נלחמים זה בזה, מותר לפגוע בכל העם האויב ולא רק במי שהרע לנו.

4)

כיצד נלחמו ישראל בשכם והרי התורה ציוותה לפתוח בשלום?

1.

גור אריה: צריך לפתוח בשלום רק כאשר העם השני לא עשו לנו רעה [וכאן הם חטפו את דינה].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים