english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: מי כל המחנה אשר פגשתי שהוא שלך: למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: אם השאלה הייתה 'מי הם האנשים' אין לצרף לכך מילת 'לך' ולכן פירש רש"י 'מי לך כל המחנה, ודאי הם שלך, אבל הם בניך או שלוחך'? 1


1

בפשטות שאלת 'מי אלה' עוסקת באנשים עצמם, ואילו 'לך' מתייחס לזיקתם אליך, ולכן פירש רש"י מה שפירש.

2)

רש"י: כלומר למה הוא לך: למה רש"י הוסיף זאת?

1.

גור אריה: השליחים כבר אמרו לעשיו מי מטרתם, ולכן פירוש שאלת עשיו היא 'למה לך לשלוח מנחה? כי אינני רוצה בה'.

3)

רש"י: ומדרשו כתות של מלאכים פגע וכו': למה נזקק רש"י לדברי המדרש?

1.

גור אריה: קשה למה שאל עשיו מי הם השלוחים והרי הם אמרו לו מה מטרתם? אלא שאלתו הייתה על המלאכים שהוא פגש.

4)

רש"י: ומדרשו כתות של מלאכים פגע וכו': אם זו השאלה, מה הייתה תשובת יעקב?

1.

גור אריה: יעקב ענה "למצוא חן בעיניך" על ידי שתראה את החשיבות שלי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים