english
1)

רש"י: מי אלה להיות שלך: למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: מילת 'לך' איננה מתחברת ל'מי אלה' ולכן צריך לפרש- 'אני יודע שהם שלך, אבל מי הם לך, בניך או עבדך'. 1


1

בפשטות שאלת 'מי אלה' עוסקת באנשים עצמם, ואילו 'לך' מתייחס לזיקתם אליך, ולכן פירש רש"י מה שפירש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים