english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: שהה שם שמונה עשר חדש וכו': מנין דרשו כך?

1.

גור אריה: לא יתכן שקרא למקום על שם מגורי הבהמות אלא שגם הוא גר בסוכה, ודרשו- 'נסע סוכותה' בקיץ, 'ויבן בית' בחורף' וחזר לסוכה בקיץ 1 , ונקרא המקום סוכות כי ישב שם בסוכה פעמיים. ודרשו זאת מכך שלא כתוב בתחילה 'ויעקב נסע סוכותה ויקרא שם המקום סוכות' אלא זה מוזכר בסוף כי הוא עשה סוכה בקיץ אחרי שעשה בית בחורף.

2.

גור אריה: במעשה דינה היו שמעון ולוי כבר בני 13 ככתוב שם "איש חרבו" ואם תחשב מזמן שנשא יעקב את לאה, לא תמצא שלוי היה בן 13 אלא אם תאמר שיעקב התעכב בדרך.


1

הגור אריה מוסיף שלא כתוב שהוא עשה סוכות לאנשים כי היו לו כבר סוכות מהקיץ הראשון, ורק לבהמותיו עשה סוכות כי הם היו מתרבים.

2)

רש"י: שהה שם שמונה עשר חדש וכו': למה כתוב שעשה סוכות למקנהו ולא לעצמו?

1.

גור אריה: היו לו כבר סוכות מהקיץ הראשון, אבל בהמותיו היו מתרבים ולכן עשה להם עוד סוכות..

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים