english
1)

רש"י: וישב...עשו לבדו: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: היה צריך לכתוב 'וישב עשיו ביום ההוא' במקום "וישב ביום ההוא עשיו" אלא ללמדך שרק עשיו שב.

2)

רש"י: והיכן פרע להם הקדוש ברוך הוא, בימי דוד: למה רש"י מוסיף זאת?

1.

גור אריה: רש"י מוכיח שעשיו שב לבדו שהרי 400 מבני אדום נמלטו ולא נהרגו בימי דוד בזכות ה400 שנשמטו כאן מעשיו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים