english
1)

רש"י: מחנה משמש לשון זכר ולשון נקבה. גור אריה: עדין צריך ביאור למה השתמשו כאן בלשון זכר ונקיבה בזה אחר זה?

1.

גור אריה: כאשר מדברים על עיקר הדבר משתמשים בלשון זכר, ואילו כאשר מדברים על בחינה שאיננה עיקרית, אז קוראים בלשון נקבה. לכן אמר יעקב "המחנה האחת והכהו" כי חשש שהוא יכה את עיקר המחנה ולא ישאר בו דבר.

2)

רש"י: על כרחו כי אלחם עמו: מנין שזו כוונתו?

1.

גור אריה: אם לא כן, מנין ידע יעקב שהמחנה הנשאר יהיה לפליטה.

3)

רש"י: על כרחו כי אלחם עמו: בספר שמואל מצאנו "אם תחזק ארם ממני והייתה לי לישועה" והכוונה 'אולי תהיה לי ישועה', א"כ גם כאן אפשר לפרש כך?

1.

רא"ם: בחז"ל כתוב שיעקב התקין עצמו למלחמה ולא מצאנו מקור לכך בכתוב, אלא מכאן דרשו "על כרחו כי אלחם עמו".

2.

גור אריה: גם בספר שמואל הפרוש שבודאי תהיה לו ישועה בדבר מה, כפי שכאן פרושו- בודאי יהיה המחנה לפליטה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים