english
1)

למה התיירא יעקב, והרי דיבור שיצא מפי ה' לטובה- אינו חוזר בו?

1.

גור אריה: הבטחה יכולה להשתנות כי היא תלויה בזכותו של מקבל ההבטחה. נבואה אי אפשר שתתבטל כי הנבואה איננה תלויה במקבל, אלא זו גזירת ה' שכך יהיה, ולכן רוב הנבואות נאמרו בלשון עבר. 1


1

ע"ע בגור אריה שדן בשיטת הרמב"ם בעניין זה.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים: מנין שהיו לו שני חששות?

1.

גור אריה: למדו זאת מהכפילות- "ויירא...ויצר".

3)

רש"י: ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים: למה חשש מכך, והרי 'הבא להורגך השכם להורגו'?

1.

גור אריה: יעקב חשש שיצחק יקלל אותו. 1

2.

גור אריה: יעקב חשש שמא אנשי עשיו באו עמו רק מחמת יראה אבל לא הייתה דעתם להרוג את יעקב.


1

הגור אריה מקשה לפרוש זה מלשון רש"י- "שמא יהרוג אחרים" ולא 'שמא יהרוג את עשיו'.

4)

רש"י: ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים: אם לפי הדין מותר להורגם אין לו להתיירא, ואם אסור- עליו להמנע מלהורגם?

1.

גור אריה: כיון שהם באו עם עשיו, מסתמא דעתם להורגו ומותר לו להורגם, אבל אפשר שאין כוונתם להורגו וא"כ זהו כמו חטא בשגגה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים