english
1)

רש"י: לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, "עם לבן גרתי" מיותר.

2.

גור אריה: אם לא כן, היה צריך לכתוב 'עם לבן הייתי'.

2)

רש"י: אינך כדאי לשנוא אותי: מנין לרש"י שזו כוונת יעקב?

1.

גור אריה: אם לא כן, למה יעקב הזכיר זאת.

3)

רש"י: אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך...שהרי לא נתקיימה בי: גור אריה: וכי כבוד יצחק לומר כך?

1.

גור אריה: יעקב ממשיך "ותרי"ג מצוות שמרתי" לומר שעיקר ברכת יצחק איננה על טוב העולם הזה אלא ברכות התורה, וזה התקיים בי, ובזה אתה לא תקנא.

2.

גור אריה: עשיו חשב שהברכה הייתה ראויה להתקיים בו עצמו, ולכן אמר יעקב- לא בי נתקיימה הברכה אלא היא תתקיים בזרעי, ועשיו לא היה חושש על זרעו.

4)

רש"י: ותרי"ג מצות שמרתי: מה בא יעקב לומר בכך?

1.

גור אריה: כלפי מה שאמר יעקב שהברכות לא התקיימו בו, הוסיף יעקב שעיקר הברכה הייתה על התורה ובזה עשיו לא מקנה.

2.

גור אריה: לומר לעשיו שיעקב בוטח בזכות התורה שתעמוד לו.

5)

רש"י: ותרי"ג מצוות שמרתי: גור אריה: א"כ, כיצד נשא שתי אחיות?

1.

גור אריה: הוא נשא אותן על פי רוח הקודש, אבל את שאר המצוות הוא קיים. 1


1

ע"ע בגור אריה לקמ' (פרק מו, פסוק י) שהאריך בעניין זה.

6)

רש"י: ותרי"ג מצוות שמרתי: בגמרא ביומא כתוב רק על אברהם ששמר את כל התורה, ואילו כאן כתוב שגם יעקב שמר?

1.

מהר"ל (תפארת ישראל פ"כ, עמ' סא): התורה היא שכל עליון [-לא חכמה אנושית אלא חכמה אלוקית], ואברהם היה מיוחד לקיים את התורה שהרי מעצמו הוא הכיר את בוראו- לא כיצחק ויעקב שקיבלו מאביהם. ועוד- אברהם מידתו חסד והתורה תחילתה וסופה גמ"ח, ולכן הוא קיים את התורה מעצמו. גם יעקב ראוי אל התורה כי מידתו אמת והתורה נקראת 'תורת אמת', אבל רק אברהם הוזכר בגמרא כי אברהם היה מוכן יותר אל קיום התורה כאילו היה מצווה, יעקב פחות ממנו (כי מידת האמת לא יכולה להתקיים בשלמות בעולם השקר), ויצחק פחות מיעקב אלא היה מקיים את התורה מעצמו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים