english
1)

רש"י: כי עלה השחר - וצריך אני לומר שירה ביום: מהיכן המשמעות שזו טענת המלאך?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולן דף צא: עמ' קח ד"ה שאתה): טענת המלאך הייתה שעליך לשחרר אותי בשביל כבוד שמים כי הגיע זמני לומר שירה.

2)

רש"י: כי עלה השחר - וצריך אני לומר שירה ביום: למה ביאת השחר הוא זמן השירה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולן דף צא: עמ' קט ד"ה מסייעא): מכאן למדו בגמ' שהיום הוא זמן אמירת השירה, ולכן מתחילת היום צריכים המלאכים לומר שירה.

3)

רש"י: כי עלה השחר - וצריך אני לומר שירה ביום: למה אחרי שנאבק המלאך עם יעקב הגיע זמנו לומר שירה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולין דף צא: עמ' קט ד"ה מסייעא): ישראל אומרים שירה תמיד, וכשנאבק המלאך עם יעקב הוא היה מתדמה ליעקב ולכן היה עליו לומר שירה. 1


1

אולי פירוש דברי המהר"ל שמלאך זה היה שרו של עשיו, ויעקב ועשיו הם זה לעומת זה- כשזה קם זה נופל, ולכן כדי לגבור על יעקב זקוק המלאך להתדמות ליעקב. ואולי פרוש דבריו שניצחון יעקב על שרו של עשיו זה עצמו תיקונו של עשיו, ובכך הוא מתדמה אל יעקב.[0]

4)

רש"י: הודה לי על הברכות: אולי הכוונה לברכה כמשמעה?

1.

גור אריה: אם כן, למה השיב המלאך שלא יאמר עוד שמו יעקב? אלא יעקב ביקש שיודה על הברכות והמלאך השיב שבבית אל יודה לו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים