english
1)

כיצד יכל יעקב לנצח את המלאך?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פס"ז, עמ' שי"ב): יעקב היה קדוש וכמעט שהיה החומר שלו בטל אצל הצורה האלוקית, ולכן היה לו צלם אלוקים בשלימות- מעין אדם הראשון, וחביב אדם שנברא בצלם, יותר מהמלאכים.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התמימות פ"א, עמ' ר"ו- ר"ז): יעקב היה איש תם, ועל התם נאמר "תמים תהיה עם ה' אלוקך" ולכן צורתו חקוקה בכסא הכבוד, ומשום כך הוא גבר על המלאך שהרי המלאכים רק סובבים את כסא הכבוד ואילו צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד.

3.

מהר"ל (דרך חיים פ"ג, מי"ד, עמ' קמ"ה, ד"ה ועוד במדרש): אמנם המלאכים נבדלים [-אינם בעלי חומר] והאדם גשמי, אבל האדם מקבל אור וניצוץ עליון שעומדים בגשם, מה שאין כן המלאכים, וזהו צלם אלוקים שמכחו גבר יעקב על המלאך. 1

4.

מהר"ל (דרך חיים פ"ג, מי"ד, עמ' קמ"ה, ד"ה ועוד במדרש): האדם הוא מלך בתחתונים ולכן יש לו את אור וזיו שיש לה' יתברך, ואילו למלאכים אין את המעלה הזאת. 2

5.

מהר"ל (דרך חיים פ"ג, מי"ד, עמ' קמ"ה, ד"ה ועוד במדרש): למלאכים יש עדיפות על האדם בעולם הזה, אבל האדם עדיף על המלאכים בעולם הבא כי אז יסולק ממנו חרפת הגוף, ומעלת הצלם היא המביאה את האדם לעולם הבא.

6.

מהר"ל (נצח ישראל סוף פט"ז): המלאך היה שרו של עשיו ועשיו ירש מאדם הראשון את מעלת היופי שהוא קרוב לענין האלוקי אבל איננו אלוקי לגמרי. לעומתו, יעקב ירש מאדם הראשון את הצלם האלוקי ולכן הוא גבר על שרו של עשיו.


1

עי' שם עוד במהר"ל (במשנה שם, עמ' קמ"ג ד"ה ןעיין) שהמלאכים אינם נבדלים לגמרי מהחומר ויש להם נטיה אל הגשם, לעומתם האדם הוא חומרי אבל מקבל ניצוץ שנבדל מהחומר, ונראה לבאר על פי דברי המכתב מאליהו (ח"ד עמ' 8) שבחז"ל כתוב שלמלאכים יש נפש וגוף מן השמים, נפש- התבטלות לשליחותם, גוף- ה'אנוכיות' שלהם, ובניגוד לאדם שמישב את הסתירה בין שליחותו לאנוכיותו ע"י בחירה בטוב, למלאכים אין בחירה אלא אנוכיותם מתקטנת ומתבטלת ע"י אכילת לחם חסד. אולי זו כוונת המהר"ל שלאדם ניצוץ עליון שעומד בגשם- כי נפשם של המלאכים אינה מתקנת את גופם שהרי אין להם בחירה, ואילו נפשו של האדם מרוממת את גופו. וע"ע במהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הפרישות פ"א, עמ' קי"ב ד"ה ואל תתמה) שהמלאכים קדושים וישראל קודש קודשים כי יש בהם יצר רע, והם מתקדשים ע"י התורה.

2

אולי פרוש דבריו שרק לאדם יש יצר ויכולת לבחור בטוב ובזה הוא מלך בתחתונים- כי הבריאה כולה תלויה במעשיו.

2)

כיצד פגע המלאך בירך יעקב?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולין דף צא. עמ' קג): לדעת רבי יהודה רק הגיד הימיני נאסר, ופירש ר' יהושע בן לוי שהמלאך פגע עם יד ימינו ברגל ימין של יעקב כדרך הנאבקים העומדים זה מול זה לגבור בעיקר כחו על עיקר כחו של יריבו. לדעת ר' שמואל בר נחמני היה המלאך מימין יעקב כי הוא נדמה ליעקב כגוי [והדין הוא שהיהודי יוליך את הגוי לימינו], כי רק לישראל יש צלם אלוקים ובזה יש ליעקב מעלה על המלאך ומצד זה הייתה התנגדות המלאך אליו. לדעת רב שמואל בר אחא היה המלאך מימין יעקב כי כתלמיד חכם נדמה לו מפני שהמלאך הוא שכלי [ואילו האדם חומרי] ומצד זה הייתה התנגדות המלאך אליו. לדעת רבנן המלאך בא אל יעקב מאחוריו ופגע בו משני צדדיו [ולכן שני הגידים נאסרו לדעתם] כי הוא התנגד ליעקב משני הצדדים [-מצד חסרונו של המלאך ומצד מעלתו].

3)

למה הצליח המלאך לפגוע ביעקב רק בירֵכו?

1.

מהר"ל (גבורות ה' סוף פרק ס"ז, עמ' שי"ג): יעקב גבר על המלאך מצד צלם אלוקים שבו וביֵרך אין את מעלת הצלם, שהרי הצלם הוא בפָנים- מקום הכרת האדם, ולכן פני האדם גלויות כי הצורה מגלה את הדבר, ואילו הירך מכוסה כי הוא חומרי וחשוך והצורה בטילה שם.

4)

מה משמעות הפגיעה בירך?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פט"ז, עמ' צ): אילו היה יעקב שלם לא היה המלאך יכול לפגוע בו, ולכן אמרו חז"ל שהוא פגע בצדיקים העתידים לצאת ממנו בדור של שמד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים