english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ: רמב"ן: קשה שהוא היה עדין רחוק מארץ ישראל?

1.

גור אריה: מאז שנפטר מלבן נחשב יעקב שהוא בדרכו לארץ, ולכן הדין נותן שמלאכי הארץ ישמרו שלא תהיה לו מניעה להגיע לארץ.

2)

רש"י: מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ: גור אריה: למה כשיצא יעקב לחו"ל לא באו מלאכי חו"ל ללוותו כבר כשהיה בדרך לחו"ל?

1.

גור אריה: יעקב לא יצא מהארץ מרצון אלא מהכרח ולכן לא באו מלאכי חו"ל כשהוא עוד היה בארץ.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים