english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: כל מין ומין לעצמו: מנין שהוא חילק כל מין לעצמו?

1.

גור אריה: אם היו המינים מעורבים, לא היה כאן חילוק עדרים.

2)

רש"י: דרך יום או פחות: אולי הכוונה שיעבור בסמוך או אולי יותר מיום?

1.

גור אריה: לא יתכן שיעקב היה סמוך להם שהרי לקמן (פסוק כא) כתוב שהוא לן במחנה קודם שפגש את עשיו. גם אין לומר יותר מיום, כי "עברו לפני" פרושו שהוא יכול להגיע באותו יום בלי הפסק לינה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים