english
1)

רש"י: גמלים מיניקות שלשים ובניהם עמהם: למה לא פירש שהגמלים עם בניהם היו יחדיו 30?

1.

גור אריה: מקבל הדורון אינו מחשב את הגמלים עם בניהם כי הם אינם שווים, ולכן אין סיבה לצרף אותם.

2)

רש"י: ומדרש אגדה ובניהם- בנאיהם, זכר כנגד נקבה: למה דרשו כך?

1.

גור אריה: קשה למה לא היו כאן זכרים? ולכן דרשו את "בניהם".

3)

רש"י: זכר כנגד נקבה: מנין שהיו הזכרים כמניין הנקבות?

1.

גור אריה: כשם שלפשוטו היו הבנים כמניין האמהות, כך למדרשו הזכרים כנקבות.

2.

גור אריה: מקבל הדורון נותן עיניו בזכרים בנפרד כי שוויים שונה, ואין סיבה לכלול אותם יחד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים