english
1)

רש"י: ובבית לבן אמרת לי שוב... ואהיה עמך: קשה שלעיל (לא, ג) פירש רש"י שפסוק זה בא לומר שכשאתה בבית הרשע אין אני עמך?

1.

גור אריה: אעפ"כ יש ללמוד מהפסוק שכאשר יצא יעקב מבית לבן, יהיה ה' עמו. 1


1

ע"ע במה שכתב הגו"א שם (לא, ג).

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים