english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ויזבח יעקב זבח - שחט בהמות למשתה: אולי הכוונה לקרבנות?

1.

גור אריה: חלילה שיעקב יאכיל קודשים לעובדי עבודה זרה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים