english
1)

רש"י: אם אני - הרי אם משמש בלשון אשר: למה לא פירש כפשוטו שהגל יעיד אם אקיים את הברית?

1.

גור אריה: הגל לא יכול להעיד על כך, אלא הכוונה שאני עושה את הגל עדות על מה שאמרתי שלא אעבור.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים