english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: אם אני - הרי אם משמש בלשון אשר: למה לא פירש כפשוטו שהגל יעיד אם אקיים את הברית?

1.

גור אריה: הגל לא יכול להעיד על כך, אלא הכוונה שאני עושה את הגל עדות על מה שאמרתי שלא אעבור.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים