english
1)

רש"י: באהל יעקב - הוא אהל רחל: אם כך, למה ממשיך הפסוק "ויבא באהל רחל"?

1.

גור אריה: אחר שיצא מאהל לאה, חזר לאהל רחל.

2)

רש"י: באהל יעקב - הוא אהל רחל: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: מפשוטו של מקרא נראה שהוא חיפש תחילה אצל לאה, וקשה שרחל הייתה עיקרו של בית? אלא שאהל יעקב הוא אוהלה.

2.

גור אריה: אין הכרח לפרש כרש"י, כי אפשר שאצל לבן הייתה לאה חשובה יותר. 1


1

לשיטתו מוסיף הגו"א לפרש שלא כתוב 'ויבא באוהל לאה ורחל' אלא "ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל" כדי לסמוך לרחל את "וימשש...את כל האוהל" כי הכיר בה שהיא משמשנית.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים