english
1)

רש"י: כשביות חרב - כל חיל הבא למלחמה קרוי חרב: למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: בחרב הורגים ולא שובים, ולכן פירש רש"י שהחיל הבא למלחמה קרוי 'חרב' גם אם הוא בא לשבות שבי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים