english
1)

רש"י: כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים: למה כך הדבר?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, יבמות קג. עמ' קמה ד"ה כל): הרשע הוא הפכו של הצדיק, ולכן לא מסתייע שתבוא טובה מהרשע לצדיק.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים