english
1)

למה העושר נקרא כבוד?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הנדיבות, פ"א עמ' רמג, ד"ה מדת): אם העשיר שומר את העושר בביתו [ולא משתמש בו] אין הבדל בינו לבין העני, ולכן מעלת העשיר נראית במה שהוא מוציא מעושרו ומוותר לאחרים, וזהו הכבוד שבעושר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים