english
1)

רש"י:צאן רבות - פרות ורבות יותר משאר צאן: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, צריך היה לכתוב 'צאן רב' כפי שכתוב בשאר מקומות._

2)

ושפחות ועבדים - מוכר צאנו בדמים יקרים ולוקח לו כל אלה: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: בפשוטו קשה למה נכתב דבר זה כאן- בפסוקים העוסקים בריבוי הצאן [אלא מלמד שמכר צאנו בדמים יקרים כדי לקנות עבדים ושפחות].

2.

גור אריה: בני לבן אמרו "ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה", וקשה שרק הצאן היה מאביהם? אלא שהוא קנה אותם בדמי הצאן, והוסיף רש"י שיעקב מכרם בדמים יקרים כי אלמלא כן, לא היה חידוש במה שיעקב מכר צאנו וקנה עבדים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים