english
1)

ויסר ביום ההוא וגו': למה לא כתוב שלבן הסיר גם את הכבשים הנקודים והטלואים?

1.

גור אריה (פסוק לב): אם התנאי היה שיעקב יקבל גם את הכבשים הנקודים והטלואים, צריך לומר שבדרך כלל כבשים אינם נקודים וטלואים כמו עיזים, ולכן הזכיר הפסוק את העיקר "את התיישים...ואת כל העיזים" ומה שכתוב "כל אשר לבן בו" מרבה גם כבשים [נקודים וטלואים], "וכל חום בכשבים" [כי זה מה ששכיח בכבשים]. 1


1

דברי הגו"א כאן הם לפי הצד שיעקב קיבל גם נקודים וטלואים בכבשים, אבל לפי המשך דבריו התנאי היה שיקבל רק את החום מהכבשים, ופשוט שלא היה צריך להסיר את הכבשים הנקודים והטלואים.

2)

רש"י: ויסר - לבן ביום ההוא וגו': אולי יעקב הוא זה שהסיר?

1.

גור אריה: הפסוק ממשיך "ויתן ביד בניו" ואין זה בני יעקב שהרי הם רעו לצורך עצמם._

3)

רש"י: כל אשר לבן בו - כל אשר היתה בו חברבורת לבנה: התנאי היה להסיר את הנקודים, ומה החידוש בכך שהסיר כל אשר לבן בו?

1.

גור אריה: לבן הסיר לא רק את המנומרות אלא כל מי שיש בו נקודה לבנה. 1


1

ע"ע בגו"א בפסוק הבא שהרחיב בכך.

4)

רש"י: ויתן - לבן ביד בניו: מנין שמדובר על לבן ולא על יעקב?

1.

גור אריה: בני יעקב רעו לצורך עצמם, ולא בשביל לבן._

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים