english
1)

רש"י: נסיתי בנחוש שלי שעל ידך באה לי ברכה, כשבאת לכאן לא היו לי בנים...ועכשיו היו לו בנים: אולי הברכה הייתה בצאן?

1.

גור אריה: היה לו צאן לפני כן, ועל ריבוי הצאן לא נכון לומר "ניחשתי".

2.

גור אריה: 'ניחוש' נאמר על דבר שאינו נראה ונגלה [-תוצאה לא צפויה], ומכיוון שהוא היה עובד בצאן אין ניחוש בריבוי הצאן אלא בבנים שעליהם הוא לא עבד. 1


1

לדברי הגו"א ניחוש נצרך במקרה של תוצאה לא צפויה, ולכן על ריבוי הצאן לא נכון לומר "ניחשתי" שהרי הוא עבד בצאן, אלא מדובר על ריבוי הבנים.

2)

רש"י: כשבאת לכאן לא היו לי בנים, שנאמר (לעיל כט ו) והנה רחל בתו באה עם הצאן, אפשר יש לו בנים והוא שולח בתו אצל הרועים וכו': אולי היו לו אז בנים קטנים או שמחמת ריבוי הצאן הלכו גם בנותיו עם הצאן?

1.

גור אריה: לעיל (פכ"ט פ"ט) כתוב "כי רועה היא" משמע שלא היה זה בדרך אקראי, וקשה מה בא זה ללמדנו ולשם מה נכתב? אלא הכתוב בא לומר שלא היה ללבן בן ולכן הוצרך לשלוח את בנותיו עם הצאן באופן קבוע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים