english
1)

רש"י: תנה את נשי וגו' - איני רוצה לצאת כי אם ברשות: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: מלשון "תנה" משמע שביקש רשות שהרי לבן לא החזיק בהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים