english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: שדנה לאה דין בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות, והתפללה עליו ונהפך לנקבה: למה סמכה לאה על הנס ולא התפללה לפני העיבור?

1.

גור אריה: לאה הייתה ראויה לעובר זכר ולא לנקבה, ולכן רק לאחר שנתעברה התפללה שיתהפך העובר בזכות רחל ולאה יחד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים