english
1)

רש"י: ולקחת גם את דודאי בני - בתמיה, ולעשות עוד זאת ליקח גם את דודאי בני ותרגומו ולמיסב: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: תי"ו של "ולָקַחַת" איננו לשון עתיד נוכח לרחל (מלשון 'ותיקחי את דודאי בני') שהרי לקיחת הדודאים אינה תלויה ברחל, אלא "ולָקַחַת" הוא מקור ופירוש הפסוק 'את רוצה לקחת את הדודאים'._

2)

רש"י: שלי היתה שכיבת לילה זו ואני נותנה לך תחת דודאי בנך. מנין ששלה הייתה שכיבת אותו הלילה?

1.

גור אריה: קשה למה אמרה רחל "לכן", אלא שלי הייתה שכיבת אותו הלילה ובשביל הדודאים אני נותנת לך אותו.

3)

רש"י: ולפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו: מנין שזו הסיבה שלא נקברה עמו?

1.

גור אריה: קשה שהיה לרחל לומר 'לכן תקחי את אישי' כמו שאמרה לה לאה "המעט קחתך את אישי"? אלא בא ללמד שלא זכתה לשכב עמו בקבר בגלל שאמרה "לכן ישכב עמך".

4)

כתוב שהיא נקברה בדרך כדי שיתפללו בניה אצלה בדרכם לגלות?

1.

גור אריה: הקבורה במערת המכפלה היא זכות גדולה, וזכות עצמה קודמת לזכות בניה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים