english
1)

רש"י: שהיה מתהלך בגן: למה הוסיף רש"י מילת 'שהיה'?

1.

גור אריה: על קול נכון לומר 'הולך' [במשקל 'פועל'] ולא 'מתהלך' כי בנין מתפעל שייך רק בהולך מעצמו ולרצונו, לכן כתב רש"י שמילת 'מתהלך' מתייחסת אל הקב"ה 'שהיה' מתהלך בגן. 1


1

בנין 'מתפעל' הוא פועל יוצא אל עצמו- מה שאדם עושה לעצמו ולא מה שאחרים עושים בו, ולכן זה לא מתייחס אל הקול.

2)

רש"י: לאותו רוח שהשמש באה משם: למה זה נקרא "רוח היום"?

1.

גור אריה: השמש נקראת יום כי היא העושה את ה'יום', ובאותה שעה הייתה השמש במערב.

3)

כיצד ניתן להתחבא מהשכינה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קנג ד"ה מושך, סנהדרין לח:): הכוונה שהוא היה מסלק את עצמו מהקב"ה, וזהו שאמרו שאדם הראשון משך בערלתו, כי הוא סבר שהאדם צריך להתנהל בדרך הטבע, ולכן משך בערלתו שהיא הכיסוי הטבעי, ואילו המילה היא למעלה מהטבע. 1


1

עיי"ש בביאור שאר השיטות בגמ'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים