english
1)

רש"י: לענין החכמה דבר הכתוב: על איזה חכמה מדובר כאן?

1.

רא"ם: מתחילה הייתה חכמה באדם (כמו שפירש רש"י בפ"ב פכ"ה), וכאן מדובר על החכמה שנפקחו עיניהם לגבי ידיעה זו שנתערטלו מהמצוה.

2.

גור אריה: קודם החטא הייתה בהם רק השגת הדברים הטובים ולא הדברים הרעים, ועכשיו נפקחו עיניהם לרעות דברים רעים, ולכן השיגו שהם ערומים מהמצוה ושהם ערומים ללא לבוש.

2)

רש"י: מהו וידעו כי עירומים הם: בפסוק יא פירש רש"י שאחר החטא נודע לאדם שיש בושת לעומד ערום, א"כ למה לא פירש כך כאן?

1.

רא"ם: אם נפרש כך נמצא שהמקרא קצר וכאילו כתוב 'ותפקחנה עיני שניהם לדעת שבושה היא להראות ערום', ולכן פירש רש"י כפשוטו.

2.

גור אריה: אם התביישו מפני שהיו ערומים, היה להם לכסות גופם מיד- (ולא רק לתפור חגורות מעלי תאנה)? אלא הבושה לעמוד ערום היא כאשר מדברים עם ה' וכאן התביישו שנתערטלו מהמצוה.

3)

רש"י: שאר העצים מנאום: למה דוקא התאנה לא מנעה מהם את עליה?

1.

גור אריה: התאנה צריכה לתקן אחר שבה נעשה הקלקול. 1


1

ע"ע בפסוק א שנחלקו מה היה עץ הדעת, ובמה שהובא שם מהמהר"ל מה שורש המחלוקת.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים