english
1)

רש"י: כל אומן שונא את בני אומנתו: מנין שכך טען הנחש?

1.

גור אריה: היה קשה לרש"י שלכאורה אם יהיו כאלוהים ע"י האכילה, זו סיבה בשבילם לאכול? [לכן פירש שהנחש בא לתת טעם למה הקב"ה לא רוצה שיהיו כאלוקים.]

2)

וכי מחמת החטא ירויחו ויפקחו עיניהם?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ג מט"ו, עמ' קמח ד"ה וענין): מצד עצם בריאתו ראוי שלא ידע האדם טוב ורע כי הוא צריך להיות דבק בעילתו [בסיבתו- בקב"ה] שהוא הטוב, אבל מצד מה שהוא בתחתונים ונברא בצלם ראויה לו ההסרה מהקב"ה וידיעת הטוב והרע. 1

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התמימות פ"א, עמ' רו): האדם נברא עם ה' ולכן היה תמים שאין לו הסרה מהקב"ה ולא היה בעל תחבולות, והנחש היה ערום ומרוחק מה', ובערמתו הסית את אדם וחוה לדעת טוב ורע, וידיעה זו היא תוספת שאין בה צורך לאדם [כי די לאדם לדעת את הטוב].


1

עיי"ש שזה שייך לכח הבחירה של האדם התלוי בצלם אלוקים שבו, ועיי"ש בענין זה בפ"ד מכ"ב עמ' רו ד"ה ורבי יהודה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים