english
1)

רש"י: לפיכך באה לידי גרעון: קשה שאחר שדחף אותה הנחש היה לה לומר שנצטוו רק על האכילה? ולמה באמת הוסיפו על הציווי?

1.

גור אריה: האשה חשבה שהקב"ה ציווה על האכילה לטובתם מפני שיש בעץ דבר מזיק, ומשום כך סברה שגם הנגיעה ממיתה, אלא שהקב"ה הוצרך להזהיר רק על האכילה מפני שפרי העץ נחמד (ככתוב בפסוק ו).

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים