english
1)

רש"י: חזר הכתוב לענינו הראשון...שעל ידי קריאת שמות נזדווגה לו חוה...סמך לו פרשת הנחש וכו': קשה שקריאת השמות הייתה קודם שנבראה האשה, ואי אפשר לומר שחזר עתה לקריאת השמות? ולמה הוסיף רש"י את ענין הנחש לכאן?

1.

רא"ם: הכתוב היה מקדים את קריאת שמה לבריאתה ומסמיכה לקריאת השמות של החיות, אלא שאז לא היינו יודעים מה גרם לבריאת האשה. לכן נכתב סיפור בריאתה בין שמות הבהמות לשמה, ללמדינו שקריאת השמות גרמה שיאמר 'לי אין בן זוג'. עדין קשה למה נכתבה פרשת הנחש קודם קריאת שמה, ועל כך תירץ רש"י להודיעך שמתוך שערומים היו נתאוה לה. 1

2.

גור אריה: קושיית רש"י הייתה שיש לסמוך את קריאת שם האשה לבריאתה, ותירץ שבריאת האשה היא המשך לקריאת השמות (כי מתוך קריאת השמות הוא ביקש בת זוג) ומעשה הנחש הוא המשך לבריאת האשה, ועתה חוזר לקריאת השמות. ונצרך רש"י לפרש שבריאת האשה הייתה בעקבות קריאת השמות ולא אמר שהפרשיות נסמכו כדי לומר שגם לאשה קרא האדם שם כשנבראה, כי א"כ צריך היה לכתוב תחילה את בריאת האשה, ואח"כ את קריאת השמות יחד. 2


1

הגור אריה מקשה על הרא"ם שמעולם לא מצאנו קריאת שם קודם סיפור הבריאה?! נמצא מבואר ברש"י ש-4 דברים נסמכו כאן זה לזה: קריאת השמות לחיות, מתוך כך נבראה האשה, ומתוך כך נתאוה לה הנחש, ואח"כ חוזרים לקריאת שם האשה. לדעת הרא"ם חוזרים כאן לפרשת קריאת השמות (והיה מן הראוי לסמוך את קריאת שם האשה לשמות החיות), ולדעת הגור אריה חוזרים כאן לפרשת בריאת האשה כי שם היה צריך לכתוב את שמה.

2

הגור אריה מקשה על הרא"ם שמעולם לא מצאנו קריאת שם קודם סיפור הבריאה?! נמצא מבואר ברש"י ש-4 דברים נסמכו כאן זה לזה: קריאת השמות לחיות, מתוך כך נבראה האשה, ומתוך כך נתאוה לה הנחש, ואח"כ חוזרים לקריאת שם האשה. לדעת הרא"ם חוזרים כאן לפרשת קריאת השמות (והיה מן הראוי לסמוך את קריאת שם האשה לשמות החיות), ולדעת הגור אריה חוזרים כאן לפרשת בריאת האשה כי שם היה צריך לכתוב את שמה.

2)

רש"י: לשון חיה: מה הקשר בין 'חיה' ל'חוה'?

1.

גור אריה: אותיות אהו"י מתחלפות, [וכאילו כתוב 'חיה'].

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים