english
1)

רש"י: לאחר שתטרח בו הרבה: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: רש"י בא להפקיע שלא תפרש שהאכילה עצמה תהיה בזיעה, אלא הכונה שיצטרך לטרוח הרבה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים