english
1)

רש"י: כשתזרענה מיני זרעים: מנין שהוצאת הקוצים תהיה כשיזרע מיני זרעים?

1.

גור אריה: אם לא היה זורע- אין קללה בכך שהיא מעלה קוץ ודרדר, ולכן פירש רש"י שמדובר בשעה שהאדם זורע.

2)

רש"י: קונדס ועכביות, והן נאכלים על ידי תקון: מה הם מינים אלו?

1.

גור אריה: הערוך פירש שהם ירקות מרים הצריכים תיקון, ורש"י הוסיף שהם נאכלים על ידי תיקון, כי הפסוק ממשיך "ואכלת את עשב השדה".

3)

רש"י: ועל כרחך תאכלם: מה פרוש דברי רש"י?

1.

גור אריה: בודאי אין כוונת הפסוק שיאכל סתם את עשב השדה, ולכן פירש רש"י שעל כרחו יאכל קונדס ועכבית ולא שאר ירקות [כי זה מה שיצמח].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים