english
1)

רש"י: זה צער גידול בנים: למה רש"י (והגמ' בעירובין) מפרשים כך, ולא כמו המדרש שמדובר על צער הווסתות?

1.

גור אריה: הגמ' סברה שאין הקב"ה מביא דבר שהוא רע לגמרי [וצער הוסת אין בו תועלת], אלא טוב בדרך צער, ולכן פירשו שזה צער גידול בנים.

2)

רש"י: אין לך מצח לתובעו: מנין לרש"י להוסיף זאת?

1.

גור אריה: קשה היה לרש"י מה הקללה בתשוקת האשה? ועוד- מה הקללה ב"והוא ימשול בך" והרי גם קודם החטא נאמר שיהיה האיש כובש את האשה? אלא הכל ממנו ולה לא יהיה לה מצח לתבוע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים