english
1)

רש"י: היה לו להשיב דברי הרב וכו': קשה שהתורה חייבה את המסית וטענת 'דברי מי שומעין' לא תועיל לו? ועוד- האשה הייתה שוגגת (ככתוב בפסוק יג) ואז אין טענת 'דברי מי שומעין'?

1.

רא"ם: אם היו מהפכים בזכותו של מסית היה צריך לשאול את הנחש כדי שלא יאמרו שאפשר היה למצוא לו זכות להצילו. 1

2.

גור אריה: כל מסית חייב על עצם ההסתה ואע"פ שהמוסת לא חטא על פיו, ולכן אין לו טענת 'דברי מי שומעין', אבל כאן חויב הנחש על מה שחטא האדם מחמתו, ולכן יכל הנחש לטעון 'דברי מי שומעין'.


1

הגור אריה מקשה עליו שהמוסת אינו שוגג, והאשה בודאי הייתה מזידה שהרי נענשה.

2)

רש"י: שאין מהפכים בזכותו של מסית: קשה שאמנם אין מהפכין בזכותו, אבל אם יודעים שיש לו זכות אין לחייבו?

1.

גור אריה: כיון שהוא הסית חל עליו עונש מסית עד שיטען 'דברי מי שומעין' ואנן לא טענינן ליה [כי אין מהפכין בזכותו]. עיי"ש.

3)

רש"י: רגלים היו לו ונקצצו: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: אם לא היו לו רגלים, במה נתקלל עכשיו? מכאן שנקצצו רגליו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים