english
1)

רש"י: מאין לך לדעת וכו': מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: שהרי גם סומא יודע כשהוא ערום [ועל כרחך ששאל מנין לך שזו בושה].

2)

רש"י: מאין לך לדעת וכו': למה לא פירש שהכוונה לערום מן המצוה כדלעיל (פ"ז)?

1.

גור אריה: לא כתוב בפסוק עירום מן המצוה, ולכן פירש כפשוטו.

2.

גור אריה: אם בוש מחמת שהיה ערום מהמצוה, לא היה לו להתחבא אלא אדרבא לבקש מחילה מהקב"ה.

3)

רש"י: בתמיה: למה לא פרש כפשוטו שזה לשון שאלה?

1.

גור אריה: הקב"ה לא שאל אותו שהרי הקב"ה יודע האמת.

2.

גור אריה: אם הייתה זו שאלה- היה לו להשיב אכלתי, ולכן פירש ששאלו בתמיה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים