english
1)

רש"י: הם ימים אחדים שאמרה לו אמו: מנין שזו כוונתו?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה שאמו אמרה לו "וישבת עמו ימים אחדים" וכיצד הוא אומר "אעבדך שבע שנים"?!

2)

רש"י: ותדע שכן הוא וכו': בפסוק כתוב שהימים היו בעיניו כימים אחדים "באהבתו אותה" אבל הם לא היו ימים אחדים באמת?

1.

גור אריה: שבע שנים הם אכן ימים אחדים, אלא שבגלל קושי העבודה שעבד שם יעקב היה ראוי שהם יחשבו לו כימים מרובים, ובגלל אהבתו אותה הם היו בעיניו כימים אחדים על אף הקושי.

3)

רש"י: כל הסימנים הללו למה וכו': לכאורה מספיק לומר 'בבתך הקטנה'?

1.

גור אריה: לבן היה אומר שכוונת התנאי הייתה 'אפי' בבתך הקטנה' והיה נותן לו את לאה, ולכן הוסיף יעקב "ברחל".

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים