english
1)

רש"י: ויחבק...שמא זהובים הביא והנם בחיקו. וינשק...שמא מרגליות הביא והם בפיו: וכי בחיבוק ונישוק הוא יגלה את הממון שהחביא יעקב?

1.

גור אריה: הכוונה שלבן חשב שאולי יעקב מסתיר ממון ואם הוא יחבק אותו הוא יתדבק בו לגמרי ואז ימשוך את אהבתו אליו, ולא יעלים יעקב ממנו. והוסיף לבן לנשקו כי הפה נסתר יותר וע"י הנשיקה הוא רצה למשוך את פנימיותו באהבה יתירה ולהוציא אפי' דבר שנסתר לגמרי.

2)

רש"י: ויחבק...שמא זהובים הביא וכו': מנין שכך חשב לבן?

1.

גור אריה: אין דרכו של רשע לחזר על אורחים [ועל כרחך שהייתה דעתו להרוויח ממון].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים